خط مشی کیفیت

Quality Policy

شرکت طراحی مهندسی تروند تدبیر به عنوان یک شرکت پیشتاز در صنعت آب و برق و تجهیزات صنایع نفت و پتروشیمی، ضمن محور قراردادن رضایت کارفرمایان با ارائه خدمات با کیفیت مطلوب و بهبود مستمر فرآیندها، ضمن رعایت اصول فنی، کیفی و توسعه بازار کار، تلاش دارد با ترسیم چشم انداز بلند مدت خود در راستای اهداف و برنامه های مدیریت بخش مرتبط در کشور و تدوین برنامه های راهبردی در اجرای طرحهای ملی و بین المللی، با استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001:2008 ؛ جایگاه و نقش خود را به یک شرکت برتر ارتقاء داده و خدمات خود را به سایر بخشهای تخصصی مرتبط با توانمندی های شرکت گسترش دهد.

ü  تحقق این مهم با تکیه بر توان تخصصی کارکنان شرکت، از طریق راهبردهای زیر میسر خواهد بود:

الف) سیستم مدیریت؛

1-    جهت گیری کلیه برنامه های عملیاتی شرکت براساس سند چشم انداز و استراتژی تدوین شده.

2-    توسعه سیستم های نوین مدیریتی در سطح شرکت.

3-    بهبود مستمر سطح کیفی فعالیت ها و بهره وری فردی و سازمانی.

4-    ارزیابی و بازنگری راهبردهای ارائه شده بطور ادواری جهت بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت.

 

ب) رضایت کارفرما؛

5-    برآوردن خواسته های کارفرمایان در چارچوب الزامات قراردادی منعقده.

6-    شناسایی و تدوین ارزشهای هم جهت با منافع کارفرمایان و برنامه ریزی برای نهادینه کردن آنها.

7-    کنترل و بهبود مداوم سطح کیفی پروژه ها مطابق استانداردها و مشخصات فنی.

 

ج) رضایت کارکنان؛

8-    توسعه و استفاده بهینه از منابع انسانی از جمله بکارگیری افراد در مشاغل مرتبط با تخصص آنان.

9-    ارتقاء سطح آگاهی، دانش و مهارت فنی و تخصصی کارکنان درسطوح مختلف بعنوان سرمایه های اصلی شرکت از طریق توسعه آموزش و بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی و حضور فعال در نهادهای فنی و مهندسی.

10-    جلب مشارکت همه جانبه پرسنل، با استفاده از نظام های تشویقی مناسب که ضامن موفقیت سازمان در اجرای سیستم مدیریت کیفیت است.

 

د) کسب سهم بیشتردر بازار؛

11-کسب سهم بیشتر در بازار کار مرتبط.

12- ارائه قیمت های منطقی و رقابتی در مناقصات.

13- برنامه ریزی در ایجاد تنوع در خدمات فنی و مهندسی و اجرایی.

14- ورود به بازارهای بین المللی.

درک و اجرای این خط مشی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت به عهده کلیه پرسنل شرکمی‌باشد و مدیریت نیز متعهد می شود در جهت اجرای خط مشی کیفیت، تمام امکانات و منابع مورد نیاز را برای اجرای راهکارهای بالا تامین نماید.

این خط مشی، بیانگر تعهد مدیریت به کیفیت و به منزله اعلان رسمی و مشخص به کلیه موسسات و سازمان های نیازمند خدمات شرکت طراحی مهندسی تروند تدبیر می باشد.

 

                                                                                                                                                                             بهمن دادخواه

                                                                                                                                                                                               مدیر عامل

                                                                                                                                                                                       مصوب شهریور 1389